Ondernemingsrecht in de praktijk

Ondernemingsrecht in de praktijk

Registratie UBO-register vanaf januari 2020 verplicht

Na enige vertraging in het wetgevingsproces, is afgelopen maand het wetsvoorstel implementatie UBO-register ingediend. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op de Europese vierde anti-witwasrichtlijn en wordt naar verwachting binnenkort aangenomen. Deze richtlijn (EU 2015/849) dient misbruik van het financiële stelsel door witwassen van geld of financieren van terrorisme te voorkomen. UBO staat voor Ultimate Benificial Owner, de uiteindelijk belanghebbende.

Voor verschillende rechtspersonen wordt het vanaf januari 2020 verplicht om gegevens van de natuurlijke persoon, die de uiteindelijke belanghebbende of beleidsbepaler binnen de rechtspersoon is, te registreren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarbij dienen naam, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, nationaliteit, woonadres, BSN-nummer of fiscaal identificatienummer land van herkomst en gegevens over de aard en omvang van het (aandelen) belang te worden geregistreerd. In verband met privacywetgeving zullen deze gegevens niet voor iedereen opvraagbaar worden, maar slechts voor overheidsinstanties. De voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en aard/omvang van het belang van de UBO zullen wel openbaar worden. Deze gegevens zijn alsdan tegen betaling bij de Kamer van Koophandel op te vragen.

Comments are closed.