Ondernemingsrecht in de praktijk

Ondernemingsrecht in de praktijk

Meldplicht detachering buitenlandse werknemers (WagwEU)

Vanaf 1 maart 2020 dienen buitenlandse bedrijven en zelfstandigen uit landen uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die buitenlandse werknemers in Nederland detacheren hiervan vooraf bij het online meldloket van het Ministerie van Sociale Zaken een melding te maken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om werkgevers die met eigen personeel tijdelijk naar Nederland komen, multinationals die personeel tijdelijk detacheren naar een eigen vestiging in Nederland of bureaus die uitzendkrachten tijdelijk in Nederland laten werken. Tevens geldt voor zelfstandigen uit specifiek aangewezen sectoren een meldingsplicht.

Deze meldingsplicht of notificatieregeling is een uitvloeisel uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet heeft als uitgangspunt dat de buitenlandse werknemer (ongeacht het recht van het land dat de arbeidsovereenkomst beheerst) dezelfde arbeidsrechtelijke aanspraken heeft als andere werknemers. Schending van de meldingsplicht kan hoge boetes tot gevolg hebben.

Er zijn echter uitzonderingen op deze meldingsplicht. Op de website van de Rijksoverheid postedworkers.nl zijn handige toelichtingen te lezen en checklisten te vinden.

Comments are closed.