Het procesrecht in de praktijk

Het procesrecht in de praktijk

Inzage documenten kan ook bij verzoekschrift worden gevorderd

Op 26 oktober jl. wees de Hoge Raad een interessant procesrechtelijk arrest (ECLI:NL:HR:2018:1985) waardoor het eenvoudiger wordt inzage, afgifte of uittreksel van een document te verkrijgen.

Wat was het geval. In de kassen van een kweker was op enig moment het besmettelijke en voor tomaten zeer schadelijke Pepinomozaïekvirus uitgebroken. De kleine tomatenplantjes die aldaar werden gekweekt waren eigendom van een bedrijf dat handelde in kweekzaden. Het bedrijf dat in kweekzaden handelde liet een onderzoek uitvoeren en verbrak de zakelijke relatie met de kweker door de duurovereenkomst te beëindigen. Het bedrijf stelde dat uit het onderzoek zou blijken dat de besmettingsbron bij de kweker lag. De kweker ondervond schade door de opzegging van de duurovereenkomst. De kweker vond het meer voor de hand liggen dat de bron van besmetting bij het bedrijf lag dat in kweekzaden handelde. De kweker vroeg inzage en afschrift van de onderzoeksresultaten. Het bedrijf dat in zaden handelde weigerde aan dat verzoek te voldoen.
Vervolgens heeft de kweker bij verzoekschrift een voorlopig getuigenverhoor op voet van art. 186 Rv. gelast bij de rechtbank vooruitlopend op een procedure voor een schadeclaim. De advocaat van de kweker had -gemakshalve- naast het verzoek getuigen te horen in het verzoekschrift ook inzage en afgifte gevraagd van diverse documenten die met het onderzoek samenhingen. Normaliter dient dit op grond van art. 843a Rv. middels dagvaarding en niet bij verzoekschrift te gebeuren. In art. 843a Rv. wordt immers de term “vorderen” gebruikt.

Uiteindelijk oordeelde de Hoge Raad -na (gedeeltelijke) toewijzingen bij de rechtbank en een gedeeltelijke vernietiging van het rechtbankvonnis door het Gerechtshof- dat de kweker ook via de methode van het verzoekschrift documenten kon ‘vorderen’ bij het bedrijf. Dat is nieuw in het procesrecht. Deze uitspraak biedt vanaf nu dus een mogelijkheid om naast een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor een (gecombineerd) verzoek tot afgifte van of inzage in stukken bij verzoekschrift te vorderen.

Indien u meer wilt weten over bewijsvergaring en een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor, dan kunt u contact opnemen met Leroux Advocatuur.

Comments are closed.