Het handelsrecht in de praktijk

Het handelsrecht in de praktijk

Stuiting verjaring per sms mogelijk?

Onlangs werd een interessante uitspraak van de rechtbank Limburg zittingsplaats Roermond in een handelsrechtelijk geschil gepubliceerd (ECLI:NL:RBLIM:2018:10266). De kantonrechter oordeelde in deze kwestie dat de verjaring van een vordering in casu niet kon zijn gestuit door het versturen van een sms, omdat niet vaststond dat de sms de andere partij had bereikt. Het versturen van de sms had dan ook niet het beoogde rechtsgevolg.

In deze zaak ging het om onbetaalde facturen. Vorderingen tot betaling van een geldsom verjaren na vijf jaar. Dit betekent dat de schuldeiser binnen die termijn een zogenaamde stuitingshandeling dient te verrichten. Verjaring kan worden gestuit indien de eiser een schriftelijke aanmaning stuurt aan de schuldenaar of een schriftelijke mededeling doet waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig het recht op nakoming (betaling) zegt voor te behouden.

Zo kan men verjaring stuiten en aan het schriftelijkheidsvereiste voldoen door een aanmaningsbrief per aangetekende en per gewone post te versturen of door dit via een deurwaarder te laten betekenen. Andere methoden zoals de telefax of e-mail worden ook gebruikt en zelfs WhatsApp of sms zijn in opkomst. Over het schriftelijkheidsvereiste van WhatsApp (en sms) oordelen rechters in den lande verschillend. Doorgaans wordt bij het reageren op WhatsApp of sms berichten wel aangenomen dat voldaan is aan het schriftelijkheidsvereiste, maar wat als de andere partij niet reageert? In onderhavige kwestie stond vast dat de schuldenaar niet op de sms had gereageerd. De kantonrechter oordeelde dan ook dat wil een mededeling werking hebben, moet komen vast te staan dat deze de ontvanger ook heeft bereikt. Daarom gold (aldus deze kantonrechter) dat – wat ook zij van de vraag of een sms-bericht als een geldige stuitingshandeling geldt – niet vaststond dat de mededeling van eisende partij gedaagde partij ook daadwerkelijk had bereikt, zodat hieraan geen werking kon worden toegekend. Met het versturen van sms-berichten is de verjaring in elk geval niet gestuit. Om die reden werd de eis van eiser tot betaling van de geldsom door de kantonrechter afgewezen.

Een belangrijke les die op basis van dit vonnis valt te trekken is dat het verstandig is om een stuitingshandeling op meer traditionele wijze aan de andere partij kenbaar te maken, zeker wanneer deze niet reageert. Indien u meer wilt weten over stuiting van de verjaring van een rechtsvordering, dan kunt u contact opnemen met Leroux Advocatuur.

Comments are closed.