Het handelsrecht in de praktijk

Het handelsrecht in de praktijk

Voorontwerp Wet Franchise

Op 31 januari jl. sloot de consultatieperiode van 7 weken voor het voorontwerp Wet Franchise. Het voorontwerp Wet Franchise werd op 12 december 2018 gepubliceerd. Opname van een nieuw in te voeren Titel 16 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt met de regeling beoogd.

Thans bestaat er géén specifieke wetgeving voor de ondernemingsvorm van franchising. Doorgaans gaat het om een combinatie van algemeen verbintenissenrecht (contractenrecht) en -indien ook sprake is van een vestiging of winkel- het huurrecht. Franchising is een ondernemingsvorm die aan populariteit toeneemt. Het biedt de franchisenemer de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer onder de naam (en voorwaarden) van de franchisegever een bepaalde formule te exploiteren tegen een bepaalde vergoeding. Niet altijd is de zakelijke relatie tussen franchisenemer(s) en de franchisegever goed. Er is de afgelopen jaren veel jurisprudentie te vinden over tussen franchisegever en franchisenemer(s) gevoerde procedures. Niet in de laatste plaats ging het daarbij veelal naast geschillen over geld ook om geschillen met betrekking tot gewekte financiële verwachtingen in de pre-contractuele fase.

De nieuwe wettelijke regeling richt zich op franchisegevers en franchisenemers, voorafgaand aan en tijdens hun samenwerking. De regeling beoogt de positie van franchisenemers te versterken. Franchisenemers krijgen naar verwachting meer effectieve bescherming tegen onredelijke situaties als gevolg van het overwicht van de franchisegever. De regeling geeft volgens de wetgever voorts meer ruimte aan een evenwichtige samenwerking tussen alle betrokkenen die ten goede zou moeten komen aan franchise als bedrijfsmodel.

Vooral vanuit de zijde van franchisegevers wordt de nieuwe regeling kritisch bekeken. Het is daarom nog lang niet zeker of de regeling in de huidige vorm van het voorontwerp ook wordt aangenomen. Voorlopig is het nog afwachten of er nog wijzigingen op de regeling zullen komen en of de regeling daadwerkelijk wordt ingevoerd (al dan niet in gewijzigde vorm).

Indien u meer wilt weten over (de juridische aspecten van) franchising, dan kunt u contact opnemen met Leroux Advocatuur.

Comments are closed.