Het procesrecht in de praktijk

Het procesrecht in de praktijk

Beroepschrift per telefax tijdig ingediend?

Op 25 januari jl. wees de Hoge Raad weer eens een procesrechtelijk arrest (ECLI:NL:HR:2019:108) waarin de tijdigheid van indiening van processtukken aan de orde kwam. In deze kwestie kwam het aan op de vraag of er ondanks te late ontvangst van een beroepschrift per post de op de uiterste datum van beroep ontvangen telefax (met het beroepschrift) bij een andere instantie dan de aangezochte nog als tijdig moest worden beschouwd.

In deze kwestie stond vast dat een (voorlopig) beroepschrift in een faillissementskwestie tegen een op 2 maart 2018 gegeven beschikking van de rechter-commissaris zowel per telefax (op 7 maart 2018) als per gewone post (op 8 maart 2018) was ontvangen door de griffie te Zutphen, terwijl het beroepschrift had moeten worden gericht aan de rechtbank te Gelderland. De griffie die het faxbericht en het per post ontvangen beroepschrift had ontvangen was de griffie van de (neven)locatie te Zutphen en niet de griffie van de rechtbank Gelderland (te Arnhem). Interessant was ook dat het beroepschrift was gericht aan de rechter-commissaris zelf en niet aan de rechtbank.
De uiterste termijn voor beroep in deze aangelegenheid is binnen 5 dagen na de datum van de beschikking. Derhalve moest het beroep uiterlijk op 7 maart 2018 door de beroepsinstantie zijn ontvangen. Uiteindelijk had de griffie te Zutphen het beroepschrift per post doorgestuurd aan de juiste rechtbank, alwaar het beroepschrift op 8 maart 2018 bij de griffie van de rechtbank Gelderland was ontvangen. Derhalve een dag te laat. De rechtbank Gelderland verklaarde het beroep niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding.

De Hoge Raad oordeelde dat hier géén sprake was van een termijnoverschrijding, vernietigde de beslissing van de rechtbank en wees de zaak terug naar de rechtbank ter verdere inhoudelijke behandeling en beslissing.

Indien u meer wilt weten over de termijnen in het procesrecht, dan kunt u contact opnemen met Leroux Advocatuur.

Comments are closed.