Ondernemingsrecht in de praktijk

Ondernemingsrecht in de praktijk

Werkgevers opgelet: de AVG is ook van toepassing op het personeelsdossier

Deze maand publiceerde de rechtspraak een interessante uitspraak in voorlopige voorziening van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2018:3624). Interessant was daarbij dat de kantonrechter heeft bepaald dat de AVG van toepassing is op het (bijhouden van het) personeelsdossier en dat de werknemer (dus) bescherming geniet onder de AVG. Op grond van de AVG heeft de werknemer onder meer het recht om -wanneer duidelijk is dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt- inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. De werknemer heeft eveneens recht op de verstrekking van een kopie van zijn persoonsgegevens die worden verwerkt door de werkgever. Dit geldt ook wanneer er sprake is van een papieren personeelsdossier.

Wat was het geval. De inmiddels langdurig zieke werknemer had in deze kwestie op eenzijdig verzoek van de werkgever zijn mobiele telefoon en auto (met tankpas) moeten inleveren. Noodgedwongen moest de werknemer een auto huren en leed hij schade omdat hij geen gebruik kon maken van zijn telefoonabonnement. Ook had de werknemer géén vakantiegeld ontvangen. De werknemer verzocht de kantonrechter in een voorlopige voorziening de werkgever te veroordelen om de kosten voor de huurauto en telefoonkosten te vergoeden alsmede het achterstallige vakantiegeld uit te betalen. Daarnaast verzocht de werknemer afgifte van een kopie van zijn personeelsdossier. Sinds de invoering van de AVG in mei van dit jaar was er nog geen uitspraak gewezen waarin een duidelijk oordeel werd gegeven over de reikwijdte van de AVG op het personeelsdossier. Die duidelijkheid is er nu. Voor een werkgever is het van belang te weten dat het integrale personeelsdossier in kopie aan de werknemer moet worden verstrekt als daarom wordt verzocht. Daarom is een zorgvuldige verslaglegging erg belangrijk.

Van de arbeidsrechtelijke aspecten aan de uitspraak, die geen betrekking hadden op de AVG was het volgende nog interessant. De werkgever had gesteld dat teruggave van de auto noodzakelijk was vanwege de overname van een ander koeriersbedrijf. Daarbij kwam dat de werknemer de auto niet meer nodig had voor de uitvoering van zijn werkzaamheden, volgens werkgever, omdat hij ziek thuis zat. Deze omstandigheden gaven volgens de kantonrechter onvoldoende grond voor de werkgever om tot wijziging van de arbeidsvoorwaarde over te gaan en de auto en telefoon in te nemen. Allereerst niet, omdat géén sprake was van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid en de werknemer op enig moment zou gaan starten met re-integreren. Hoewel tijdens de mondelinge behandeling door werkgever wel klachten waren geuit over het functioneren van werknemer, is in deze procedure door de werkgever niet gesteld dat sprake was van disfunctioneren van de werknemer zodanig dat op korte termijn een einde zou moeten komen aan het dienstverband. Daarnaast maakte de werknemer ook voor privédoeleinden gebruik van de auto. Dat was werknemer ook tijdens zijn afwezigheid bij ziekte blijven doen. Ook de overname van een ander koeriersbedrijf is naar het oordeel van de kantonrechter geen omstandigheid waarin werkgever als goed werkgever aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarde en inname van de auto en telefoon. Dit bracht, aldus de kantonrechter, met zich dat naast het ontbreken van een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst evenmin omstandigheden aanwezig waren waaronder van de werknemer bereidheid kon worden verlangd mee te werken aan aanpassing van zijn arbeidsovereenkomst. De werkgever moest daarom de schade voor het gemis van de auto en telefoon aan de werknemer vergoeden en alsnog het vakantiegeld uitbetalen.

Comments are closed.