Het procesrecht in de praktijk

Het procesrecht in de praktijk

Matiging van een contractuele boete

In het normale handelsverkeer is het gebruikelijk dat partijen contractuele boetes opnemen in een overeenkomst. Deze boetes hebben voornamelijk een preventieve functie. Door opname van een contractuele boete wordt voorkomen dat één van de partijen de afspraken uit het contract schendt. Een andere functie van het opnemen van een contractuele boete, is het van tevoren fixeren van de schade. Met andere woorden: het (moeten) betalen van de boete bij het schenden van de overeenkomst dient als een vorm van schadevergoeding voor de benadeelde partij te worden gezien.

Overeenkomstig artikel 94 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek kan de partij die de boete moet betalen matiging van de boete aan de rechter vragen indien de redelijkheid en billijkheid dit vereist. Vaak wordt verondersteld dat de rechter hier erg terughoudend in is. De jurisprudentie op dit vlak lijkt dit te bevestigen. Immers, het is contractsvrijheid indien partijen zelf de contractuele boete onderling zo hebben afgesproken. Toch is er onlangs een arrest van de Hoge Raad gewezen, waarbij de boete flink werd gematigd. Lees hier de uitspraak. Er werd slechts een fractie van de hoge boete toegewezen door de rechter.

Een belangrijke factor die een rol speelde was dat er vóór totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen niet over de hoogte van de boete was onderhandeld. Evenmin kon de eisende partij aangeven op grond waarvan de hoogte van de contractuele boete was bepaald. Het is dus van belang goed over het al dan niet opnemen van een contractuele boete na te denken. Dat geldt ook voor de bepaling van de hoogte van de boete.

Meer weten over het opnemen van contractuele boetes of heeft u een geschil hierover? Neem dan contact met ons op.

Comments are closed.