Ondernemingsrecht in de praktijk

Ondernemingsrecht in de praktijk

Concept-wetsvoorstel inzake het UBO-register onlangs gepubliceerd.

Op 31 maart 2017 is het wetsvoorstel gepubliceerd welke de aanpassing van de Handelsregisterwet 2007 regelt. Deze beoogde wetswijziging is de implementatie van richtlijn EU 2015/849. Deze richtlijn staat ook wel bekend als de richtlijn ter voorkoming van gebruik van het financiële stelsel ter voorkoming van witwassen van geld of financieren van terrorisme. Het UBO-register zal worden bijgehouden door het handelsregister van de kamer van koophandel. UBO staat voor Ultimate Benificial Owner, de uiteindelijk belanghebbende.

Van alle ondernemingen of andere entiteiten zal in de nabije toekomst moeten worden geregistreerd de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een onderneming of zeggenschap heeft. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld grootaandeelhouders met naam en toenaam in het handelsregister worden vermeld. Daarbij zal tevens het belang (percentage) van de zeggenschap worden geregistreerd. De registratie is een verplichting en overtreding wordt beschouwd als een economisch delict. Thans worden alleen enig-aandeelhouders (100% aandeelhouders) geregistreerd in het handelsregister.

Informatie over de (naam van de) UBO zal voor iedereen openbaar toegankelijk zijn. Echter, gegevens als Burgerservicenummer (BSN) of buitenlands fiscaal nummer zal alleen toegankelijk zijn voor bevoegde autoriteiten. Het is nog niet bekend wanneer de wetswijziging wordt ingevoerd en registratie verplicht wordt. Uit de toelichting op het wetsvoorstel wordt duidelijk dat voor bestaande registraties in het handelsregister een langere termijn (18 maanden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel) zal gaan gelden en dat nieuwe registraties naar alle waarschijnlijkheid meteen zullen moeten voldoen aan deze nieuwe eis.

Comments are closed.